محور اعداد

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
204 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
204 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با استفاده از محور اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ضرب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
46 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محور اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
113 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد