محور اعداد

جمع و تفریق اعداد اعشاری به‌وسیله محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعشاری با محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد اعشاری بر روی محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
247 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حل مساله با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
730 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
480 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد