زبان انگلیسی

درس چهارم (listening & speaking)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
674 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (reading)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
795 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
543 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
674 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (what you learned)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
363 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (pronunciation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
593 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (listening & speaking)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
954 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم ( reading)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
825 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد