زبان انگلیسی

درس دوم (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,774 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (what you learned)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,575 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (pronunciation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,774 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (listening & speaking)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,621 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (reading)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,979 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,934 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (what you learned)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم (pronunciation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
553 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد