جدول ارزش مکانی

آموزش اعداد با استفاده از جدول ارزش مکانی و شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دهگان، صدگان، هزارگان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ارزش مکانی (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ارزش مکانی (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ارزش مکانی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ارزش مکانی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ارزش مکانی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول ارزش مکانی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد