عربی دهم (رشته ادبیات و علوم انسانی)

درس دوم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,168 کیلو بایت

درس دوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,476 کیلو بایت

درس اول (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
855 کیلو بایت

درس اول (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
953 کیلو بایت

درس اول

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,251 کیلو بایت

المعجم (ی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
445 کیلو بایت

المعجم (ه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,112 کیلو بایت

المعجم (و)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,224 کیلو بایت

المعجم (ن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,894 کیلو بایت

المعجم (م)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,127 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد