عربی دهم (رشته ادبیات و علوم انسانی)

مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,190 کیلو بایت

درس هشتم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
981 کیلو بایت

درس هشتم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
860 کیلو بایت

درس هشتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,040 کیلو بایت

درس هفتم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
977 کیلو بایت

درس هفتم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,161 کیلو بایت

درس هفتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,588 کیلو بایت

درس ششم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
852 کیلو بایت

درس ششم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,270 کیلو بایت

درس ششم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,451 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد