عربی دهم (رشته ادبیات و علوم انسانی)

درس پنجم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,112 کیلو بایت

درس پنجم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,236 کیلو بایت

درس پنجم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,860 کیلو بایت

درس چهارم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
846 کیلو بایت

درس چهارم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,419 کیلو بایت

درس چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,922 کیلو بایت

درس سوم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
813 کیلو بایت

درس سوم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,226 کیلو بایت

درس سوم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,686 کیلو بایت

درس دوم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
900 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد