ریاضی سوم ابتدایی

آشنایی با ضرب (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد به کمک چینه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
51 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مسائل جمع و تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چهار عمل اصلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یک در عمل تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
288 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یادآوری تفریق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
532 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودار ستونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
240 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد