فیزیک 3

2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی بر روی محور از یک بار یکنواخت حلقوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی برای بار توزیع شده یکنواخت روی حلقه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی برای بار توزیع شده یکنواخت روی کمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی برای بار خطی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان الکتریکی دو قطبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیسی بر روی محور حلقوی حامل جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میدان مغناطیس زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد