زیست‌شناسی 1

بافت پیوندی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,620 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت پیوندی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,999 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت پوششی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,677 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جلبک ولوکس

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,346 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تریکودینا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,431 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنزیم‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,971 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پروتئین‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,983 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد