پست الکترونیک

تغییر تنظیمات و خروج از پست الکترونیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
652 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر رمز عبور یا گذرواژه در پست الکترونیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
1,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر گذرواژه و خروج از پست الکترونیک (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد یک رایانامه (پست الکترونیکی) (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,310 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد یک رایانامه (پست الکترونیکی) (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,312 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد پست الکترونیک (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
8,308 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد پست الکترونیک (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13,378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد