فیزیک اول متوسطه

جمع و تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نظریه هویگنس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توزیع الکترون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلسکوپ نجومی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقویت جسم سه بعدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق بردارها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعیین فاصله کانونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضریب شکست شیشه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل رنگین کمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد