فیزیک اول متوسطه

تاری دید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد تلسکوپ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

برآیند دو بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه مورب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه مقعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه محدب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه محدب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انعکاس و شکست نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندازه‌گیری در درجات کوچک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد