فیزیک اول متوسطه

میکروسکوپ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در شبکیه چشم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در شبکیه چشم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در شبکیه چشم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر از سطح منحنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترکیب چند آینه و انعکاس نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترکیب رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه نرمال یک بردار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه بردار به مؤلفه‌های افقی و عمودی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد