انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کرم ابریشم 553 کیلو بایت SWF 1,580
کره 77 کیلو بایت SWF 1,808
کسر (1) 118 کیلو بایت SWF 1,750
کسر (1) 369 کیلو بایت SWF 2,731
کسر (2) 220 کیلو بایت SWF 1,924
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,912
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,700
کسر 2 114 کیلو بایت SWF 1,696
کسر برابر واحد و کسر برابر صفر 890 کیلو بایت SWF 3,537
کسر بزرگتر از واحد 638 کیلو بایت SWF 2,163
کسر متعارفی 1 682 کیلو بایت SWF 1,679
کسر متعارفی 2 462 کیلو بایت SWF 1,576
کسر متعارفی 3 458 کیلو بایت SWF 1,483
کسر های مساوی با صفر و یک 866 کیلو بایت SWF 1,998
کسر و درصد 105 کیلو بایت SWF 2,623
کسرهای مساوی 909 کیلو بایت SWF 2,602
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,862
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 1,506
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,492
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,374

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد