رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
المعجم (ف) فایل صوتی 370
المعجم (ت) فایل صوتی 370
المعجم (ی) فایل صوتی 371
درس پنجم (لغات جدید) فایل صوتی 372
المعجم (د) فایل صوتی 372
المعجم (ر) فایل صوتی 373
المعجم (ط) فایل صوتی 375
المعجم (س) فایل صوتی 376
المعجم (و) فایل صوتی 377
المعجم (خ) فایل صوتی 378
درس هشتم (لغات جدید) فایل صوتی 379
المعجم (ط) فایل صوتی 381
درس هفتم فایل صوتی 381
المعجم (ص) فایل صوتی 381
المعجم (ب) فایل صوتی 382
درس چهارم (حوارات) فایل صوتی 383
المعجم (ح) فایل صوتی 384
درس اول (لغات جدید) فایل صوتی 384
المعجم (ض) فایل صوتی 386
درس دوم (لغات جدید) فایل صوتی 387

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد