رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,469
مثل انیمیشن 1,191
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,639
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,257
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 720
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 675
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 670
مدرسه هوشمند انیمیشن 778
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 672
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 675
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 565
پرسشگری انیمیشن 703
خرد و دانش انیمیشن 556
کارت اعتباری انیمیشن 492
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 479
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 562
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 597
شیر و موش انیمیشن 717
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 547
ادب از که آموختی انیمیشن 595

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد