رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,020
مثل انیمیشن 870
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,310
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 923
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 454
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 422
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 434
مدرسه هوشمند انیمیشن 501
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 390
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 391
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 309
پرسشگری انیمیشن 429
خرد و دانش انیمیشن 276
کارت اعتباری انیمیشن 290
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 250
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 332
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 356
شیر و موش انیمیشن 430
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 320
ادب از که آموختی انیمیشن 352

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد