رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,387
مثل انیمیشن 1,141
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,576
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,206
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 678
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 635
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 631
مدرسه هوشمند انیمیشن 738
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 631
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 637
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 525
پرسشگری انیمیشن 667
خرد و دانش انیمیشن 517
کارت اعتباری انیمیشن 458
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 444
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 522
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 558
شیر و موش انیمیشن 678
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 515
ادب از که آموختی انیمیشن 557

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد