رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,760
مثل انیمیشن 2,176
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,596
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,107
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,719
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,375
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,572
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,752
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,539
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,441
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,286
پرسشگری انیمیشن 1,456
خرد و دانش انیمیشن 1,299
کارت اعتباری انیمیشن 1,293
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 1,076
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,164
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,242
شیر و موش انیمیشن 1,769
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 1,235
ادب از که آموختی انیمیشن 1,445

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد