رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,461
مثل انیمیشن 1,882
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,455
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,962
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,446
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,228
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,280
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,607
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,324
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,280
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,036
پرسشگری انیمیشن 1,276
خرد و دانش انیمیشن 1,098
کارت اعتباری انیمیشن 1,071
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 954
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,065
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,111
شیر و موش انیمیشن 1,360
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 1,053
ادب از که آموختی انیمیشن 1,226

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد