رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,638
مثل انیمیشن 1,313
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,763
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,399
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 848
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 789
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 781
مدرسه هوشمند انیمیشن 906
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 792
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 785
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 654
پرسشگری انیمیشن 810
خرد و دانش انیمیشن 671
کارت اعتباری انیمیشن 593
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 571
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 661
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 698
شیر و موش انیمیشن 833
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 634
ادب از که آموختی انیمیشن 716

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد