رسانه هایی با موضوع بنویسیم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
صفت (1) انیمیشن 910
صدای ز انیمیشن 865
ساخت کلمات انیمیشن 898
حرف ربط انیمیشن 1,012
جمله امری انیمیشن 1,002
جمع کلمات (4) انیمیشن 861
جمع کلمات (3) انیمیشن 864
جمع کلمات (2) انیمیشن 862
جمع کلمات (1) انیمیشن 888
جایگزینی انیمیشن 859
تعداد جمله انیمیشن 899
ترکیب کلمات انیمیشن 846
ارتباط کلمات (3) انیمیشن 795
ارتباط کلمات (2) انیمیشن 756
ارتباط کلمات (1) انیمیشن 875
جدول کلمات انیمیشن 836
جمع بستن کلمات انیمیشن 955
شخصیت‌های اصلی درس زنگ انشاء انیمیشن 917
کلمات مرتبط (9) انیمیشن 1,774
کلمات مرتبط (8) انیمیشن 1,193

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد