تربیت بدنی

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (9)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
36,248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (18)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (17)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
52,282 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (16)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
44,386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (15)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
49,523 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (14)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
42,473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (13)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
43,594 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (12)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
51,138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (11)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
45,401 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با برنامه‌های درسی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (10)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
49,011 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد