آموزش مجازی کتاب های درسی

ریاضی2

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

ریاضی2(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

فیزیک 1(بارع سازان)‌

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

فیزیک(سمیع رایان)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  -  - 

ریاضی1(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

شیمی1(ثمین تراشه)

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
آموزش شیمی 1
ارتباط با کتاب درسی: 

شیمی1(همکاران فرهنگی)

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
آموزش شیمی 1
ارتباط با کتاب درسی: 

شیمی1(نگارستان)

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
آموزش شیمی 1
ارتباط با کتاب درسی: 

عربی 1

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
آموزش عربی 1
ارتباط با کتاب درسی: 

فرهنگ اصطلاحات جغرافیا

نوع رسانه: پیوند
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد