آموزش مجازی کتاب های درسی

علوم دوم راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایشگاه متالورژی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

اصول متالورژی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم اول راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

زیست شناسی 1

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم زیستی و بهداشت

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

جوشکاری

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

ریاضی هنرستان

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

ایمنی و بهداشت در صنایع شیمیایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایشگاه شناخت مواد

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد