اعداد اعشاری

جمع و تفریق اعداد اعشاری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
474 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد اعشاری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
640 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعشاری با محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد اعشاری و معدل‌گیری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جایگذاری اعداد اعشاری مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری و تبدیل به اعداد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم اعداد اعشاری به صورت ذهنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد