زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

lesson 7

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
37,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 8

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
34,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 6

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
27,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 5

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
31,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 4

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
27,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 3

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
28,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 2

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
29,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 1

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
29,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد