عربی هفتم (دوره اول متوسطه)

واژه‌نامه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
23,722 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,659 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,467 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,631 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,622 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد