فارسی هفتم (دوره اول متوسطه)

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,421 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: پیر دانا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,841 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس ما می‌توانیم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,718 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفدهم: ما می‌توانیم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس شانزدهم: آدم‌آهنی و شاپرک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
18,509 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: چرا زبان فارسی را دوست دارم؟

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,877 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس مرخصی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,608 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: مرخصی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,230 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم: امام خمینی (ره)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,053 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: چشمه زاینده

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,545 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد