انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کرم ابریشم 553 کیلو بایت SWF 1,484
کره 77 کیلو بایت SWF 1,711
کسر (1) 118 کیلو بایت SWF 1,657
کسر (1) 369 کیلو بایت SWF 2,569
کسر (2) 220 کیلو بایت SWF 1,797
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,818
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,611
کسر 2 114 کیلو بایت SWF 1,607
کسر برابر واحد و کسر برابر صفر 890 کیلو بایت SWF 3,450
کسر بزرگتر از واحد 638 کیلو بایت SWF 2,036
کسر متعارفی 1 682 کیلو بایت SWF 1,576
کسر متعارفی 2 462 کیلو بایت SWF 1,507
کسر متعارفی 3 458 کیلو بایت SWF 1,399
کسر های مساوی با صفر و یک 866 کیلو بایت SWF 1,864
کسر و درصد 105 کیلو بایت SWF 2,517
کسرهای مساوی 909 کیلو بایت SWF 2,502
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,785
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 1,403
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,390
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,245

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد