انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کرم ابریشم 553 کیلو بایت SWF 1,448
کره 77 کیلو بایت SWF 1,677
کسر (1) 118 کیلو بایت SWF 1,603
کسر (1) 369 کیلو بایت SWF 2,522
کسر (2) 220 کیلو بایت SWF 1,740
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,770
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,565
کسر 2 114 کیلو بایت SWF 1,570
کسر برابر واحد و کسر برابر صفر 890 کیلو بایت SWF 3,406
کسر بزرگتر از واحد 638 کیلو بایت SWF 1,980
کسر متعارفی 1 682 کیلو بایت SWF 1,535
کسر متعارفی 2 462 کیلو بایت SWF 1,472
کسر متعارفی 3 458 کیلو بایت SWF 1,359
کسر های مساوی با صفر و یک 866 کیلو بایت SWF 1,802
کسر و درصد 105 کیلو بایت SWF 2,470
کسرهای مساوی 909 کیلو بایت SWF 2,405
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,743
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 1,360
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,322
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,187

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد