انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کرم ابریشم 553 کیلو بایت SWF 1,447
کره 77 کیلو بایت SWF 1,677
کسر (1) 118 کیلو بایت SWF 1,601
کسر (1) 369 کیلو بایت SWF 2,520
کسر (2) 220 کیلو بایت SWF 1,739
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,770
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,563
کسر 2 114 کیلو بایت SWF 1,569
کسر برابر واحد و کسر برابر صفر 890 کیلو بایت SWF 3,404
کسر بزرگتر از واحد 638 کیلو بایت SWF 1,978
کسر متعارفی 1 682 کیلو بایت SWF 1,534
کسر متعارفی 2 462 کیلو بایت SWF 1,468
کسر متعارفی 3 458 کیلو بایت SWF 1,357
کسر های مساوی با صفر و یک 866 کیلو بایت SWF 1,795
کسر و درصد 105 کیلو بایت SWF 2,470
کسرهای مساوی 909 کیلو بایت SWF 2,402
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,742
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 1,359
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,320
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,185

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد