انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کرم ابریشم 553 کیلو بایت SWF 1,382
کره 77 کیلو بایت SWF 1,607
کسر (1) 118 کیلو بایت SWF 1,557
کسر (1) 369 کیلو بایت SWF 2,450
کسر (2) 220 کیلو بایت SWF 1,675
کسر (2) 159 کیلو بایت SWF 2,718
کسر 1 1,002 کیلو بایت SWF 1,517
کسر 2 114 کیلو بایت SWF 1,526
کسر برابر واحد و کسر برابر صفر 890 کیلو بایت SWF 3,354
کسر بزرگتر از واحد 638 کیلو بایت SWF 1,899
کسر متعارفی 1 682 کیلو بایت SWF 1,491
کسر متعارفی 2 462 کیلو بایت SWF 1,375
کسر متعارفی 3 458 کیلو بایت SWF 1,315
کسر های مساوی با صفر و یک 866 کیلو بایت SWF 1,729
کسر و درصد 105 کیلو بایت SWF 2,414
کسرهای مساوی 909 کیلو بایت SWF 2,330
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,699
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 1,255
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,243
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,111

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد