انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با کدهای مورس 514 کیلو بایت SWF 2,203
آشنایی با چرخه غذایی 294 کیلو بایت SWF 2,017
آشنایی با نمادهای آموزشی 370 کیلو بایت SWF 4,849
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,694
آشنایی با مواد ساختمان‌سازی 249 کیلو بایت SWF 2,517
آشنایی با مفهوم ضرب 530 کیلو بایت SWF 1,541
آشنایی با محل زندگی حیوانات 369 کیلو بایت SWF 2,434
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,924
آشنایی با علامت کوچک‌تر و بزرگ‌تر 430 کیلو بایت SWF 1,977
آشنایی با علامت کوچک‌تر 1,155 کیلو بایت SWF 2,539
آشنایی با علامت مساوی (2) 822 کیلو بایت SWF 2,642
آشنایی با علامت مساوی (1) 347 کیلو بایت SWF 2,423
آشنایی با عدد 9 470 کیلو بایت SWF 1,587
آشنایی با عدد 4 124 کیلو بایت SWF 1,649
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (9) 209 کیلو بایت SWF 1,111
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (8) 261 کیلو بایت SWF 2,189
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (7) 262 کیلو بایت SWF 1,110
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (6) 209 کیلو بایت SWF 1,189
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (5) 264 کیلو بایت SWF 1,289
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (4) 210 کیلو بایت SWF 1,283

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد