سال دهم

درس دوم (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
597 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
676 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول ( what you learned)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
292 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (pronunciation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
653 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (listening & speaking)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
593 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (reading)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
654 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
491 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد