رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معادل تونن انیمیشن 886
مدار معادل تونن و نورتن انیمیشن 3,042
مدار R-L سری انیمیشن 1,179
مدار R-L موازی انیمیشن 984
مدار RLC سری انیمیشن 914
مدار RLC موازی انیمیشن 873
مثال‌های مختلف تحلیل مدار انیمیشن 924
سلف در جریان متناوب انیمیشن 985
رزونانس الکتریکی در مدار RLC سری انیمیشن 2,166
خازن در جریان متناوب انیمیشن 945
بازشناسی فرمول‌های مدارات RLC انیمیشن 952
بازشناسی فرمول‌های مدارات RL انیمیشن 882
بازشناسی فرمول‌های مدارات RC انیمیشن 955
بازشناسی فرمول‌های مدارات LC انیمیشن 907
تئوری نورتن انیمیشن 801
تئوری تونن انیمیشن 1,024
آزمون ولتاژ تونن انیمیشن 915
آزمون تعیین مقاومت تونن انیمیشن 919
آزمون معادل تونن و نورتن انیمیشن 941
قضیه انتقال توان ماکزیمم انیمیشن 2,479

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد