رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
بیان مداری قانون اهم انیمیشن 3,046
شارش بار در سطوح مختلف انیمیشن 3,063
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,074
تکمیل چرخه مداری انیمیشن 3,077
چرخه قانون اهم انیمیشن 3,077
مشخصات مدارات سری انیمیشن 3,093
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,103
بیان فیزیکی قانون اهم انیمیشن 3,257
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت انیمیشن 3,260
ساختار جریان الکتریکی DC انیمیشن 3,342
شارش بار در سطوح کروی انیمیشن 3,344
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی انیمیشن 3,406
مفهوم نموداری قانون اهم انیمیشن 3,438
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی انیمیشن 3,454
خطوط میدان انیمیشن 3,480
خواص مغناطیسی اجسام انیمیشن 3,483
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب انیمیشن 3,531
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,534
معادل اتصال سری مقاومت ها انیمیشن 3,656
مقسم جریان انیمیشن 3,665

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد