رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سلف و خازن در جریان متناوب انیمیشن 924
مثال‌های مختلف تحلیل مدار انیمیشن 924
آزمون مدار RL موازی (2) انیمیشن 924
مثلث توان انیمیشن 926
نمایش BCD بر روی سون سگمنت انیمیشن 928
منحنی مشخصات تغییرات ولتاژ در مدار RLC سری انیمیشن 928
ضرب اسکالر یا نقطه‌ای دو بردار انیمیشن 934
جمع بردارها به روش تحلیلی انیمیشن 935
تحلیل مداری RLC سری انیمیشن 939
آزمون معادل تونن و نورتن انیمیشن 941
دیاگرام برداری مدار RLC سری انیمیشن 942
اجزای موتور دی سی بدون جاروبک و برش موتور انیمیشن 943
خازن در جریان متناوب انیمیشن 944
مقدمه‌ای بر فازورها انیمیشن 945
جمع و تفریق بردارها انیمیشن 946
بازشناسی فرمول‌های مدارات RLC انیمیشن 952
مولتی پلکسیر با چهار خروجی انیمیشن 954
بازشناسی فرمول‌های مدارات RC انیمیشن 955
رله الکتریکی انیمیشن 963
نمایش سون سگمنت انیمیشن 963

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد