رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مدار ترکیبی انیمیشن 5,576
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,154
تحلیل مدارت ترکیبی انیمیشن 2,862
تحلیل مدارها به‌ روش پتانسیل گره انیمیشن 2,475
تحلیل مداری RLC سری انیمیشن 939
تحلیل مداری RLC سری (1) انیمیشن 917
تحلیل مداری RLC سری (2) انیمیشن 866
تحلیل مداری RLC موازی انیمیشن 1,269
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها انیمیشن 4,171
تحلیل گره انیمیشن 911
تحلیل یک مدار انیمیشن 4,279
تحلیل یک مدار ترکیبی انیمیشن 4,108
تحلیل یک مدار دو حلقه‌ای با استفاده از قوانین کیرشهف انیمیشن 859
تحلیل یک مدار سری انیمیشن 3,943
تشریح مسایل مربوط به RL سری انیمیشن 867
تشریح مسایل مربوط به RL موازی انیمیشن 837
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم انیمیشن 3,776
تفریق‌کننده دو عدد تک بیتی انیمیشن 773
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,356
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,534

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد