رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 انیمیشن 478
درس هفتم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 478
درس پنجم، جلسه دوم، سوره کهف، آیه 88 انیمیشن 479
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 480
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 481
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره طاها، آیه 12 انیمیشن 481
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109 انیمیشن 481
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 انیمیشن 481
درس دوم، جلسه چهارم، سوره نوح، آیه 3 انیمیشن 481
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 481
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 483
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 483
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره آل عمران، آیه 16 انیمیشن 483
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 انیمیشن 484
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 484
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 انیمیشن 485
درس سوم: پیام قرآنی انیمیشن 485
درس نهم، قطره اما دریا انیمیشن 486
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 486
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 انیمیشن 487

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد