رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 466
درس دوم، جلسه چهارم، سوره اسراء، آیه 70 انیمیشن 466
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 انیمیشن 466
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 انیمیشن 466
درس ششم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 3 انیمیشن 467
درس ششم، جلسه چهارم، سوره طه، آیات 1و2 انیمیشن 468
درس دوم، پیام قرآنی انیمیشن 469
درس سوم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 59 انیمیشن 469
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 انیمیشن 470
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 470
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 انیمیشن 470
درس دهم، جلسه دوم، سوره ملک، آیه 29 انیمیشن 471
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 انیمیشن 471
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه انیمیشن 472
درس دهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 89 انیمیشن 473
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 انیمیشن 475
درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261 انیمیشن 476
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 انیمیشن 476
درس پنجم، جلسه دوم، سوره شعراء، آیه 105 انیمیشن 476
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 انیمیشن 477

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد