رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 انیمیشن 426
درس دوم، قطره اما دریا انیمیشن 428
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 429
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 انیمیشن 429
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اعراف، آیه 204 انیمیشن 430
درس دهم، جلسه دوم، سوره فاطر، آیه 3 انیمیشن 430
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 انیمیشن 430
درس پنجم، جلسه سوم، سوره اعراف، آیه 2-1 انیمیشن 432
درس اول، جلسه اول (7) انیمیشن 433
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 433
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 11 انیمیشن 433
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 انیمیشن 434
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 انیمیشن 435
درس دهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 1و2 انیمیشن 435
درس ششم، قطره اما دریا انیمیشن 436
درس دوم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 437
درس چهارم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 249 انیمیشن 437
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 30 انیمیشن 437
درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261 انیمیشن 437
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 437

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد