رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حرکت آهنربا در میدان مغناطیسی انیمیشن 747
حرکت بار در میدان مغناطیسی و الکتریکی انیمیشن 729
حرکت مارپیچ بار مثبت انیمیشن 679
حوزه نیروی جاذبه انیمیشن 702
خازن، سلف و مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,006
خطوط میدان اطراف آهنربا به کمک چند قطب‌نما انیمیشن 735
خطوط میدان اطراف آهنربا و یک قطب‌نما انیمیشن 760
خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل انیمیشن 1,375
خطوط میدان الکتریسیته انیمیشن 854
دستگاه واندوگراف انیمیشن 917
نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف انیمیشن 751
فشار p-v دیاگرام انیمیشن 771
میدان مغناطیسی اطراف آهنربا انیمیشن 796
دیسک رولند انیمیشن 703
رابطه بین میدان و مؤلفه سطح انیمیشن 707
رزونانس در مدار lc انیمیشن 790
زنگ الکتریکی انیمیشن 826
ساختار انواع نیروگاه انیمیشن 865
ساختار موتور جریان متناوب انیمیشن 691
ساختار موتور جریان مستقیم انیمیشن 700

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد