رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 817
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن انیمیشن 967
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 827
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن انیمیشن 952
آزمایش دوشکاف یانگ انیمیشن 9,754
آشنایی با اسیلوسکوپ انیمیشن 628
آهنربا انیمیشن 722
آونگ ساده انیمیشن 949
آونگ فوکو انیمیشن 869
آینه محدب انیمیشن 959
آینه محدب انیمیشن 925
آینه مقعر انیمیشن 892
آینه مقعر انیمیشن 934
آینه مورب انیمیشن 1,559
اتصال سری خازن انیمیشن 704
اتصال سری دو نوسان انیمیشن 639
اتصال موازی خازن انیمیشن 764
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها انیمیشن 970
اثر داپلر انیمیشن 782
اثر فوتوالکتریک انیمیشن 921

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد