رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,103
کیمیاگر فیلم 7,135
آخر خط فیلم 4,275
درخت بخشنده فیلم 4,299
چرخ ریسک (3) فیلم 3,076
چرخ ریسک (2) فیلم 2,611
چرخ ریسک (1) فیلم 2,146
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,188
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,690
لی لی حوضک (2) فیلم 2,566
لی لی حوضک (1) فیلم 2,130
آقکند (3) فیلم 1,410
آقکند (2) فیلم 1,434
آقکند (1) فیلم 1,908
بوی خوش مدینه (4) فیلم 1,876
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,465
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,789
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,376
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,296
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,006

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد