رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,313
کیمیاگر فیلم 8,731
آخر خط فیلم 5,651
درخت بخشنده فیلم 5,561
چرخ ریسک (3) فیلم 4,067
چرخ ریسک (2) فیلم 3,529
چرخ ریسک (1) فیلم 3,163
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,529
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,933
لی لی حوضک (2) فیلم 3,892
لی لی حوضک (1) فیلم 3,307
آقکند (3) فیلم 2,399
آقکند (2) فیلم 2,463
آقکند (1) فیلم 3,131
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,492
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,451
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,835
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,758
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,548
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,595

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد