رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,866
کیمیاگر فیلم 8,144
آخر خط فیلم 5,122
درخت بخشنده فیلم 5,129
چرخ ریسک (3) فیلم 3,693
چرخ ریسک (2) فیلم 3,145
چرخ ریسک (1) فیلم 2,742
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,089
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,464
لی لی حوضک (2) فیلم 3,450
لی لی حوضک (1) فیلم 2,854
آقکند (3) فیلم 2,044
آقکند (2) فیلم 2,108
آقکند (1) فیلم 2,731
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,955
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,120
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,491
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,303
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,176
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,085

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد