رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,188
کیمیاگر فیلم 8,522
آخر خط فیلم 5,481
درخت بخشنده فیلم 5,435
چرخ ریسک (3) فیلم 3,942
چرخ ریسک (2) فیلم 3,413
چرخ ریسک (1) فیلم 2,981
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,430
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,809
لی لی حوضک (2) فیلم 3,744
لی لی حوضک (1) فیلم 3,146
آقکند (3) فیلم 2,310
آقکند (2) فیلم 2,365
آقکند (1) فیلم 3,030
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,371
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,347
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,727
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,644
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,449
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,469

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد