رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 2,929
کیمیاگر فیلم 6,883
آخر خط فیلم 4,048
درخت بخشنده فیلم 4,066
چرخ ریسک (3) فیلم 2,905
چرخ ریسک (2) فیلم 2,430
چرخ ریسک (1) فیلم 1,891
ماه بود و روباه (2) فیلم 1,968
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,488
لی لی حوضک (2) فیلم 2,328
لی لی حوضک (1) فیلم 1,898
آقکند (3) فیلم 1,256
آقکند (2) فیلم 1,296
آقکند (1) فیلم 1,737
بوی خوش مدینه (4) فیلم 1,602
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,318
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,563
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,198
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,108
نارنجی پوش امانتدار فیلم 3,723

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد