رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 2,996
کیمیاگر فیلم 6,980
آخر خط فیلم 4,132
درخت بخشنده فیلم 4,153
چرخ ریسک (3) فیلم 2,961
چرخ ریسک (2) فیلم 2,490
چرخ ریسک (1) فیلم 1,968
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,057
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,549
لی لی حوضک (2) فیلم 2,413
لی لی حوضک (1) فیلم 1,981
آقکند (3) فیلم 1,301
آقکند (2) فیلم 1,338
آقکند (1) فیلم 1,788
بوی خوش مدینه (4) فیلم 1,674
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,364
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,638
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,257
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,187
نارنجی پوش امانتدار فیلم 3,836

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد