رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 5,378
کیمیاگر فیلم 9,856
آخر خط فیلم 6,485
درخت بخشنده فیلم 6,382
چرخ ریسک (3) فیلم 4,706
چرخ ریسک (2) فیلم 4,264
چرخ ریسک (1) فیلم 3,954
ماه بود و روباه (2) فیلم 4,648
ماه بود و روباه (1) فیلم 5,063
لی لی حوضک (2) فیلم 4,895
لی لی حوضک (1) فیلم 4,078
آقکند (3) فیلم 3,162
آقکند (2) فیلم 3,199
آقکند (1) فیلم 4,141
بوی خوش مدینه (4) فیلم 4,370
بوی خوش مدینه (3) فیلم 3,184
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,676
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,935
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 4,528
نارنجی پوش امانتدار فیلم 7,002

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد