رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,825
کیمیاگر فیلم 8,088
آخر خط فیلم 5,070
درخت بخشنده فیلم 5,080
چرخ ریسک (3) فیلم 3,662
چرخ ریسک (2) فیلم 3,115
چرخ ریسک (1) فیلم 2,711
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,036
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,432
لی لی حوضک (2) فیلم 3,396
لی لی حوضک (1) فیلم 2,823
آقکند (3) فیلم 2,019
آقکند (2) فیلم 2,084
آقکند (1) فیلم 2,697
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,884
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,092
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,449
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,267
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,130
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,034

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد