رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,845
کیمیاگر فیلم 9,331
آخر خط فیلم 6,063
درخت بخشنده فیلم 5,906
چرخ ریسک (3) فیلم 4,327
چرخ ریسک (2) فیلم 3,814
چرخ ریسک (1) فیلم 3,463
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,896
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,407
لی لی حوضک (2) فیلم 4,324
لی لی حوضک (1) فیلم 3,645
آقکند (3) فیلم 2,720
آقکند (2) فیلم 2,765
آقکند (1) فیلم 3,607
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,874
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,764
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,178
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,323
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,992
نارنجی پوش امانتدار فیلم 6,288

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد