رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,956
کیمیاگر فیلم 8,247
آخر خط فیلم 5,221
درخت بخشنده فیلم 5,234
چرخ ریسک (3) فیلم 3,764
چرخ ریسک (2) فیلم 3,213
چرخ ریسک (1) فیلم 2,814
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,192
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,548
لی لی حوضک (2) فیلم 3,532
لی لی حوضک (1) فیلم 2,922
آقکند (3) فیلم 2,110
آقکند (2) فیلم 2,173
آقکند (1) فیلم 2,801
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,104
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,188
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,552
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,400
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,264
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,188

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد