رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 5,047
کیمیاگر فیلم 9,550
آخر خط فیلم 6,235
درخت بخشنده فیلم 6,070
چرخ ریسک (3) فیلم 4,491
چرخ ریسک (2) فیلم 3,981
چرخ ریسک (1) فیلم 3,705
ماه بود و روباه (2) فیلم 4,185
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,648
لی لی حوضک (2) فیلم 4,507
لی لی حوضک (1) فیلم 3,832
آقکند (3) فیلم 2,888
آقکند (2) فیلم 2,923
آقکند (1) فیلم 3,803
بوی خوش مدینه (4) فیلم 4,043
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,928
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,343
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,532
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 4,232
نارنجی پوش امانتدار فیلم 6,544

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد