رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,269
کیمیاگر فیلم 8,662
آخر خط فیلم 5,582
درخت بخشنده فیلم 5,504
چرخ ریسک (3) فیلم 4,006
چرخ ریسک (2) فیلم 3,477
چرخ ریسک (1) فیلم 3,081
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,484
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,876
لی لی حوضک (2) فیلم 3,844
لی لی حوضک (1) فیلم 3,250
آقکند (3) فیلم 2,360
آقکند (2) فیلم 2,408
آقکند (1) فیلم 3,075
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,423
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,393
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,779
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,696
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,502
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,535

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد