رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,611
کیمیاگر فیلم 7,810
آخر خط فیلم 4,839
درخت بخشنده فیلم 4,853
چرخ ریسک (3) فیلم 3,518
چرخ ریسک (2) فیلم 2,970
چرخ ریسک (1) فیلم 2,548
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,741
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,222
لی لی حوضک (2) فیلم 3,149
لی لی حوضک (1) فیلم 2,615
آقکند (3) فیلم 1,825
آقکند (2) فیلم 1,890
آقکند (1) فیلم 2,447
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,554
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,908
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,222
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,921
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,840
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,660

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد