رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 5,248
کیمیاگر فیلم 9,728
آخر خط فیلم 6,376
درخت بخشنده فیلم 6,202
چرخ ریسک (3) فیلم 4,608
چرخ ریسک (2) فیلم 4,110
چرخ ریسک (1) فیلم 3,827
ماه بود و روباه (2) فیلم 4,374
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,865
لی لی حوضک (2) فیلم 4,748
لی لی حوضک (1) فیلم 3,952
آقکند (3) فیلم 3,038
آقکند (2) فیلم 3,082
آقکند (1) فیلم 3,992
بوی خوش مدینه (4) فیلم 4,222
بوی خوش مدینه (3) فیلم 3,086
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,500
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,805
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 4,424
نارنجی پوش امانتدار فیلم 6,841

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد