رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,701
کیمیاگر فیلم 7,929
آخر خط فیلم 4,914
درخت بخشنده فیلم 4,926
چرخ ریسک (3) فیلم 3,572
چرخ ریسک (2) فیلم 3,023
چرخ ریسک (1) فیلم 2,613
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,837
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,314
لی لی حوضک (2) فیلم 3,232
لی لی حوضک (1) فیلم 2,683
آقکند (3) فیلم 1,915
آقکند (2) فیلم 1,997
آقکند (1) فیلم 2,581
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,685
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,995
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,334
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,069
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,956
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,821

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد