رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,102
کیمیاگر فیلم 8,409
آخر خط فیلم 5,378
درخت بخشنده فیلم 5,370
چرخ ریسک (3) فیلم 3,873
چرخ ریسک (2) فیلم 3,326
چرخ ریسک (1) فیلم 2,910
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,353
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,730
لی لی حوضک (2) فیلم 3,646
لی لی حوضک (1) فیلم 3,043
آقکند (3) فیلم 2,249
آقکند (2) فیلم 2,301
آقکند (1) فیلم 2,974
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,291
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,293
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,663
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,567
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,389
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,392

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد