رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,276
کیمیاگر فیلم 7,365
آخر خط فیلم 4,421
درخت بخشنده فیلم 4,436
چرخ ریسک (3) فیلم 3,194
چرخ ریسک (2) فیلم 2,707
چرخ ریسک (1) فیلم 2,260
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,352
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,875
لی لی حوضک (2) فیلم 2,710
لی لی حوضک (1) فیلم 2,261
آقکند (3) فیلم 1,532
آقکند (2) فیلم 1,574
آقکند (1) فیلم 2,087
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,047
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,622
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,945
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,589
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,480
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,230

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد