رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,758
کیمیاگر فیلم 8,031
آخر خط فیلم 4,999
درخت بخشنده فیلم 5,007
چرخ ریسک (3) فیلم 3,618
چرخ ریسک (2) فیلم 3,066
چرخ ریسک (1) فیلم 2,663
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,965
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,391
لی لی حوضک (2) فیلم 3,313
لی لی حوضک (1) فیلم 2,769
آقکند (3) فیلم 1,984
آقکند (2) فیلم 2,065
آقکند (1) فیلم 2,663
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,795
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,054
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,417
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,189
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,071
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,950

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد