رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,046
کیمیاگر فیلم 8,347
آخر خط فیلم 5,321
درخت بخشنده فیلم 5,324
چرخ ریسک (3) فیلم 3,836
چرخ ریسک (2) فیلم 3,285
چرخ ریسک (1) فیلم 2,882
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,295
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,661
لی لی حوضک (2) فیلم 3,606
لی لی حوضک (1) فیلم 2,996
آقکند (3) فیلم 2,197
آقکند (2) فیلم 2,260
آقکند (1) فیلم 2,926
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,235
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,271
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,639
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,524
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,349
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,332

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد