رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,073
کیمیاگر فیلم 7,090
آخر خط فیلم 4,228
درخت بخشنده فیلم 4,241
چرخ ریسک (3) فیلم 3,042
چرخ ریسک (2) فیلم 2,569
چرخ ریسک (1) فیلم 2,084
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,148
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,641
لی لی حوضک (2) فیلم 2,520
لی لی حوضک (1) فیلم 2,085
آقکند (3) فیلم 1,376
آقکند (2) فیلم 1,405
آقکند (1) فیلم 1,869
بوی خوش مدینه (4) فیلم 1,812
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,431
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,747
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,332
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,256
نارنجی پوش امانتدار فیلم 3,946

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد