رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,535
کیمیاگر فیلم 7,736
آخر خط فیلم 4,767
درخت بخشنده فیلم 4,796
چرخ ریسک (3) فیلم 3,470
چرخ ریسک (2) فیلم 2,924
چرخ ریسک (1) فیلم 2,492
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,675
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,164
لی لی حوضک (2) فیلم 3,079
لی لی حوضک (1) فیلم 2,559
آقکند (3) فیلم 1,780
آقکند (2) فیلم 1,847
آقکند (1) فیلم 2,387
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,465
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,844
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,169
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,856
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,771
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,574

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد