رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 5,594
کیمیاگر فیلم 10,081
آخر خط فیلم 6,647
درخت بخشنده فیلم 6,549
چرخ ریسک (3) فیلم 4,847
چرخ ریسک (2) فیلم 4,419
چرخ ریسک (1) فیلم 4,115
ماه بود و روباه (2) فیلم 4,905
ماه بود و روباه (1) فیلم 5,379
لی لی حوضک (2) فیلم 5,096
لی لی حوضک (1) فیلم 4,260
آقکند (3) فیلم 3,356
آقکند (2) فیلم 3,388
آقکند (1) فیلم 4,469
بوی خوش مدینه (4) فیلم 4,566
بوی خوش مدینه (3) فیلم 3,424
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,879
بوی خوش مدینه (1) فیلم 5,192
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 4,779
نارنجی پوش امانتدار فیلم 7,334

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد