رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 5,499
کیمیاگر فیلم 9,987
آخر خط فیلم 6,576
درخت بخشنده فیلم 6,475
چرخ ریسک (3) فیلم 4,791
چرخ ریسک (2) فیلم 4,353
چرخ ریسک (1) فیلم 4,051
ماه بود و روباه (2) فیلم 4,809
ماه بود و روباه (1) فیلم 5,267
لی لی حوضک (2) فیلم 5,001
لی لی حوضک (1) فیلم 4,157
آقکند (3) فیلم 3,289
آقکند (2) فیلم 3,296
آقکند (1) فیلم 4,319
بوی خوش مدینه (4) فیلم 4,501
بوی خوش مدینه (3) فیلم 3,307
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,822
بوی خوش مدینه (1) فیلم 5,119
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 4,662
نارنجی پوش امانتدار فیلم 7,197

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد