رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 2,887
کیمیاگر فیلم 6,808
آخر خط فیلم 3,955
درخت بخشنده فیلم 4,007
چرخ ریسک (3) فیلم 2,859
چرخ ریسک (2) فیلم 2,383
چرخ ریسک (1) فیلم 1,820
ماه بود و روباه (2) فیلم 1,903
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,430
لی لی حوضک (2) فیلم 2,245
لی لی حوضک (1) فیلم 1,819
آقکند (3) فیلم 1,209
آقکند (2) فیلم 1,252
آقکند (1) فیلم 1,685
بوی خوش مدینه (4) فیلم 1,550
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,270
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,497
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,135
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,060
نارنجی پوش امانتدار فیلم 3,632

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد