رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,561
کیمیاگر فیلم 8,970
آخر خط فیلم 5,752
درخت بخشنده فیلم 5,670
چرخ ریسک (3) فیلم 4,143
چرخ ریسک (2) فیلم 3,610
چرخ ریسک (1) فیلم 3,235
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,632
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,055
لی لی حوضک (2) فیلم 4,001
لی لی حوضک (1) فیلم 3,382
آقکند (3) فیلم 2,494
آقکند (2) فیلم 2,557
آقکند (1) فیلم 3,271
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,610
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,546
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,944
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,991
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,767
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,915

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد