رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 2,963
کیمیاگر فیلم 6,929
آخر خط فیلم 4,084
درخت بخشنده فیلم 4,111
چرخ ریسک (3) فیلم 2,929
چرخ ریسک (2) فیلم 2,455
چرخ ریسک (1) فیلم 1,927
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,003
ماه بود و روباه (1) فیلم 2,515
لی لی حوضک (2) فیلم 2,364
لی لی حوضک (1) فیلم 1,941
آقکند (3) فیلم 1,274
آقکند (2) فیلم 1,318
آقکند (1) فیلم 1,761
بوی خوش مدینه (4) فیلم 1,638
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,336
بوی خوش مدینه (2) فیلم 1,601
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,227
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,135
نارنجی پوش امانتدار فیلم 3,783

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد