رسانه هایی با موضوع هنر

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (6) فیلم 1,103
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (5) فیلم 1,021
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (4) فیلم 1,069
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (3) فیلم 1,046
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (2) فیلم 1,059
راهنمای معلم هنر دوم ابتدایی (1) فیلم 1,146
شناخت بهتر طبیعت (2) فیلم 1,116
شناخت بهتر طبیعت (1) فیلم 1,115
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (25) فیلم 1,092
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (24) فیلم 1,040
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (23) فیلم 1,223
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (22) فیلم 1,152
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (21) فیلم 1,098
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (20) فیلم 1,054
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (19) فیلم 1,097
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (18) فیلم 1,031
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (17) فیلم 916
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (16) فیلم 953
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (15) فیلم 915
آشنایی با برنامه‌های درس هنر پایه اول ابتدایی (14) فیلم 982

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد