رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس ششم (my village) انیمیشن 564
درس چهارم (my health) انیمیشن 565
درس پنجم (lesson 5) انیمیشن 566
درس سوم (new words) فایل صوتی 566
درس ششم (practice 2) فایل صوتی 567
درس چهارم (question 1) انیمیشن 567
درس سوم (conversation) فایل صوتی 569
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 569
درس دوم (question 2) انیمیشن 571
درس سوم (question 6) انیمیشن 572
درس ششم (question 6) انیمیشن 574
درس چهارم (lesson) انیمیشن 574
درس اول (lesson 1) انیمیشن 577
درس ششم (question 9) انیمیشن 578
درس ششم (question 7) انیمیشن 579
درس چهارم (listen to the question) فایل صوتی 581
درس ششم (question 2) انیمیشن 581
درس ششم (question 6) انیمیشن 581
درس هشتم (practice 1) فایل صوتی 582
درس چهارم (question 6) انیمیشن 582

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد