رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اندازه‌گیری انیمیشن 10,571
معرفی اعداد انیمیشن 3,174
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی انیمیشن 12,337
دسته‌بندی و شمارش اعداد انیمیشن 3,276
دسته‌بندی و شمارش اعداد انیمیشن 2,993
دسته‌بندی و ارزش مکانی انیمیشن 3,196
دسته‌بندی و شمارش اعداد انیمیشن 3,060
شمارش و یادگیری اعداد انیمیشن 4,903
آموزش ترتیب اعداد انیمیشن 4,223
مرتب کردن داده‌ها انیمیشن 4,250
معرفی نمادهای ده‌دهی زیر صد انیمیشن 3,568
شمارش و تناظر یک به یک انیمیشن 5,014
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی انیمیشن 5,139
دسته‌های ده‌تایی و دسته‌بندی انیمیشن 4,506
دسته‌بندی داده‌ها انیمیشن 3,530
دسته‌بندی داده‌ها انیمیشن 3,599
معرفی اعداد انیمیشن 3,531
معرفی اعداد انیمیشن 3,593
آشنایی با نمادهای آموزشی انیمیشن 4,035
دسته‌بندی اعداد انیمیشن 3,701

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد