رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مولد سه فاز انیمیشن 893
مکانیزم تولید گشتاور در ماشین DC انیمیشن 950
میدان مغناطیسی اطراف سیم انیمیشن 931
میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان انیمیشن 1,543
میدان مغناطیسی اطراف یک سیم لوله انیمیشن 931
میدان مغناطیسی معادل در سه فاز انیمیشن 937
میدان مغناطیسی و سیم متحرک حامل جریان انیمیشن 795
نحوه تولید نیروی محرکه مغناطیسی یکسو شده در موتور دی ‌سی انیمیشن 828
نحوه تولید ولتاژ یکسو شده در موتور جریان مستقیم انیمیشن 828
نحوه قرار گرفتن قطب کمکی و سیم‌پیچ تحریک آن و عدم جرقه با وجود آن انیمیشن 1,033
نمایش اثر پسماند فوران و شدت میدان خنثی کننده انیمیشن 808
نمایش القای ولتاژ بر اثر تغییرات فوران انیمیشن 822
نمایش برآیند میدان در ماشین جریان مستقیم و تاثیر بار بر آن انیمیشن 861
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن انیمیشن 961
نمایش جهت نیروی موثر بین دو هادی مجاور انیمیشن 1,331
نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیس انیمیشن 1,458
نمایش رابطه نیرو با تعداد حلقه سیم‌پیچ و جریان عبوری انیمیشن 837
نمایش نیروی لورنس مؤثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,131
نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 838
نیروی الکتروموتوری وارد بر بار در میدان مغناطیسی موتور انیمیشن 944

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد