رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC انیمیشن 915
مفهوم جاروبک و کموتاسیون در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 1,591
مفهوم کموتاسیون انیمیشن 1,027
مکانیزم تولید گشتاور در ماشین DC انیمیشن 950
منحنی القای ولتاژ در ماشین دی سی انیمیشن 729
مولد ساده و نحوه یکسو کردن جریان القایی انیمیشن 885
مولد سه فاز انیمیشن 893
میدان مغناطیسی اطراف سیم انیمیشن 931
میدان مغناطیسی اطراف یک سیم لوله انیمیشن 933
میدان مغناطیسی معادل در سه فاز انیمیشن 937
میدان مغناطیسی و سیم متحرک حامل جریان انیمیشن 795
نحوه تولید نیروی محرکه مغناطیسی یکسو شده در موتور دی ‌سی انیمیشن 828
نحوه تولید ولتاژ یکسو شده در موتور جریان مستقیم انیمیشن 828
نحوه قرار گرفتن قطب کمکی و سیم‌پیچ تحریک آن و عدم جرقه با وجود آن انیمیشن 1,034
نمایش القای ولتاژ بر اثر تغییرات فوران انیمیشن 823
نمایش برآیند میدان در ماشین جریان مستقیم و تاثیر بار بر آن انیمیشن 861
نمایش حلقه هیسترزیس مواد فرومغناطیس انیمیشن 1,459
نمایش رابطه نیرو با تعداد حلقه سیم‌پیچ و جریان عبوری انیمیشن 837
نیروی الکتروموتوری وارد بر بار در میدان مغناطیسی موتور انیمیشن 946
نمایش نیروی لورنس مؤثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,132

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد