رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
منحنی القای ولتاژ در ماشین دی سی انیمیشن 717
برش طولی و عرضی قطب‌های ماشین دی سی انیمیشن 749
میدان مغناطیسی و سیم متحرک حامل جریان انیمیشن 783
نمایش اثر پسماند فوران و شدت میدان خنثی کننده انیمیشن 798
جریان مغناطیسی القا شده در هسته خطی انیمیشن 803
نمایش القای ولتاژ بر اثر تغییرات فوران انیمیشن 807
پروسه کموتاسیون انیمیشن 808
نحوه تولید نیروی محرکه مغناطیسی یکسو شده در موتور دی ‌سی انیمیشن 816
نحوه تولید ولتاژ یکسو شده در موتور جریان مستقیم انیمیشن 817
نمایش رابطه نیرو با تعداد حلقه سیم‌پیچ و جریان عبوری انیمیشن 820
تشریح اصل اساسی ایجاد گشتاور در موتور جریان مستقیم انیمیشن 824
نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 824
ترمز دینامیکی موتور شنت انیمیشن 826
جریان مغناطیسی القا شده در هسته غیرخطی انیمیشن 830
خطوط نیرو و میدان در فاصله هوایی ماشین DC انیمیشن 845
نمایش برآیند میدان در ماشین جریان مستقیم و تاثیر بار بر آن انیمیشن 846
اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی انیمیشن 849
اثر هال انیمیشن 857
قانون فارادی (1) انیمیشن 859
القای الکترواستاتیک انیمیشن 862

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد