رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال سری انیمیشن 1,370
تحلیل بار ذخیره شده در خازن‌ها در اتصال موازی انیمیشن 1,205
تحلیل مدار موازی انیمیشن 1,337
تحلیل یک مدار ترکیبی (1) انیمیشن 988
تحلیل یک مدار ترکیبی (2) انیمیشن 1,013
تحلیل یک مدار ترکیبی (3) انیمیشن 1,318
ترمز دینامیکی موتور سری انیمیشن 1,071
ترمز دینامیکی موتور شنت انیمیشن 838
تشریح اصل اساسی ایجاد گشتاور در موتور جریان مستقیم انیمیشن 836
تعیین اندازه مقاومت از روی رنگ انیمیشن 1,326
تعیین قطب آهن‌ربا انیمیشن 1,348
تغییر جهت گردش موتور سری انیمیشن 962
تغییر جهت گردش موتور شنت انیمیشن 917
تغییرات فوران دربر گیرنده یک حلقه انیمیشن 950
توان در مدارهای الکتریکی انیمیشن 1,100
توجیه مفهوم افت جریان با اتصال سری مقاومت‌ها انیمیشن 1,087
تولید فشار به‌وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 1,080
جریان متناوب انیمیشن 1,143
جریان مغناطیسی القا شده در هسته خطی انیمیشن 820
جریان مغناطیسی القا شده در هسته غیرخطی انیمیشن 844

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد