رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 952
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 969
پیش‌بینی انحلال‌پذیری انیمیشن 974
نقطه جوش، نقطه انجماد انیمیشن 990
تجزیه انیمیشن 995
سینتیک شیمیایی انیمیشن 1,002
خالص‌سازی مس از طریق الکترولیز انیمیشن 1,008
تهیه محلول با غلظت معین با استفاده از حل کردن جرم مشخصی از ماده انیمیشن 1,008
واکنش پروپان و اکسیژن (انجام کار) انیمیشن 1,031
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال انیمیشن 1,034
تهیه محلولی با غلضت معین به روش رقیق کردن انیمیشن 1,037
مبادله گرمای سامانه بسته با محیط انیمیشن 1,042
انحلال صابون در آب انیمیشن 1,043
فرآیند انحلال گرماگیر آمونیوم نیترات انیمیشن 1,046
تتراسیون رودکس در محیط اسیدی انیمیشن 1,050
نقطه جوش انیمیشن 1,057
تاثیر دما بر روی انحلال مواد انیمیشن 1,058
محلول آبی انیمیشن 1,059
انحلال‌پذیری در آب انیمیشن 1,064
انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4 انیمیشن 1,066

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد