رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مولالیته انیمیشن 1,515
آزمایش رادرفورد انیمیشن 11,094
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 1,009
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) انیمیشن 3,231
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) انیمیشن 2,855
آشنایی با ساختار الکل‌ها انیمیشن 1,793
آنتالپی استاندارد تشکیل انیمیشن 1,170
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,181
آنتالپی ذوب یخ انیمیشن 1,292
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ انیمیشن 1,170
اثر تغییر دما بر تعادل انیمیشن 6,536
اثر تغییر غلظت بر تعادل انیمیشن 4,123
اثر تغییر فشار بر تعادل انیمیشن 4,657
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها انیمیشن 1,342
اثر دما بر حل شدن مواد انیمیشن 1,285
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,144
اسید های ضعیف و قوی انیمیشن 10,094
اشکال سوختن انیمیشن 2,531
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 1,031
افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب انیمیشن 1,727

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد