رسانه هایی با موضوع شیمی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مولالیته انیمیشن 1,351
آزمایش رادرفورد انیمیشن 10,996
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی انیمیشن 952
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) انیمیشن 3,066
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) انیمیشن 2,784
آشنایی با ساختار الکل‌ها انیمیشن 1,721
آنتالپی استاندارد تشکیل انیمیشن 1,110
آنتالپی انحلال انیمیشن 1,097
آنتالپی ذوب یخ انیمیشن 1,221
اثر افزودن نمک به یخ بر روی نقطه انجماد یخ انیمیشن 1,106
اثر تغییر دما بر تعادل انیمیشن 6,464
اثر تغییر غلظت بر تعادل انیمیشن 4,058
اثر تغییر فشار بر تعادل انیمیشن 4,562
اثر دما بر انحلال‌‌پذیری گازها انیمیشن 1,270
اثر دما بر حل شدن مواد انیمیشن 1,215
اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده انیمیشن 1,071
اسید های ضعیف و قوی انیمیشن 10,020
اشکال سوختن انیمیشن 2,449
افزایش بی‌نظمی گاز نئون با افزایش حجم محفظه انیمیشن 969
افزایش نقطه جوش آب در اثر افزودن شکر به آب انیمیشن 1,626

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد