رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ انیمیشن 1,125
آندوسیتوز، اگزوسیتوز انیمیشن 1,155
گردش خون ششی و عمومی انیمیشن 3,367
انواع هوای تنفسی انیمیشن 1,118
آشنایی با کلروپلاست انیمیشن 1,020
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی انیمیشن 1,084
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری انیمیشن 1,182
آشنایی با اندامک‌های سلولی انیمیشن 1,148
آوند آبکش انیمیشن 1,188
بافت عصبی انیمیشن 1,805
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه انیمیشن 1,056
بافت گرهی و خودکار قلب انیمیشن 1,722
بافت هادی انیمیشن 1,012
بافت ماهیچه‌ای انیمیشن 1,421
بافت پیوندی انیمیشن 1,156
بافت پوششی انیمیشن 1,182
بافت روپوست انیمیشن 1,064
بافت زمینه‌ای انیمیشن 1,035
بافت‌های اصلی جانوری انیمیشن 1,076
ارتباط بین دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی انیمیشن 1,001

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد